Regulamin Sklepu Internetowego laposee.com

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.laposee.com.

2. Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią  Regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

3. Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy jest spółka pod nazwą 3MK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Okoniowej 20/20, kod pocztowy 91-49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000510790, NIP 726 265 43 96, REGON 101780511 (zwana dalej Spółką).

4. Definicje

a) Strona Internetowa – serwis internetowy www.laposee.com,

b) Sklep internetowy – serwis sprzedaży on-line prowadzony przez  Spółkę , dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep Internetowy dostępny jest w domenie www.laposee.com,

c) Klient – to osoba fizyczna składająca Zamówienie na Stronie, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,

d) Towar – produkt oferowany Klientowi przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

e) Cena – to wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na Stronie Internetowej. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Cena podana na stronie w chwili składania Zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu Zamówienia cena zamówionych Towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Spółkę zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych,

f) Zamówienie – to dyspozycja zakupu na Towar lub Towary złożona w Sklepie Internetowym przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem,

g) Transakcja – dokonanie przez Klienta zakupu Towaru ze Sklepu Internetowego , na podstawie złożonego Zamówienia,

h) Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji,

5. W przypadku wystąpienia błędów na stronach Sklepu Internetowego (takich jak błędne wyświetlenie ceny, dostępności itp.) Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

6. Spółka zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym po promocyjnych cenach.

7. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

8. Informacje podane na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

9. Sklep Internetowy laposee.com gwarantuje ochronę danych osobowych. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, każdy Klient Sklepu ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Dane wprowadzone w czasie realizacji Zamówienia są wykorzystywane dla potrzeb Sklepu Internetowego i nie są udostępniane osobom trzecim.

 

II. ZAMAWIANIE TOWARÓW

1. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary niezbędny jest:

- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

- dostęp do poczty elektronicznej,

- dowolna przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji,

- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,

2. Zamówienia przyjmowane są przez Stronę Internetową www.laposee.com.

3. Towary w Sklepie Internetowym są szczegółowo oznaczone. Na Stronie Internetowej znajdują się informacje o właściwościach Towaru, jego Cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

4. Klient zamawiając Towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych Towarów.

 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Klient dokonuje Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie.

2. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta na Stronie. Konieczne jest jednak, aby Klient wskazał dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a także właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji (takich jak paragon czy faktura Vat).

3. Przekazując swoje dane związane z Zamówieniem, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych.

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

5. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Strony Internetowej. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, zawierającą numer identyfikacyjny Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia, przekazaną na podany przez Klienta adres email. W braku potwierdzenia Zamówienia, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numer telefonu 602 444 427 w celu wyjaśnienia sytuacji.

6. Spółka informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów oferowanych w Sklepie internetowym (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonywanych przez Klienta wydrukach mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

7. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu ich wyjaśnienia.

8. Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Zamówienia lub dokonać w nim modyfikacji, kontaktując się ze Sklepem Internetowym  pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

9. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 2 do 10 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek za pobraniem – od daty złożenia Zamówienia). W przypadku niemożności wykonania Zamówienia we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji Transakcji, na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Zamówienia.

10. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez firmę kurierską lub pocztę polską  na adres wskazany w Zamówieniu.

11. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów doręczenia.

12. Koszty doręczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie Internetowej. Koszty doręczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.

 

IV. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1. W ramach wykonania transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

a) Płatność on-line  za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU. Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego Banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten Bank.

b) Przelew zwykły na rachunek bankowy Spółki, jak poniżej

3MK Sp. z o.o. numer rachunku 91 1090 2705 0000 0001 2357 0393

c) Płatność za pobraniem, tj. dokonanie płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru za pokwitowaniem.

2. Po dokonaniu Zamówienia Towaru klient powinien dokonać płatności w terminie do 10 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku zwłoki w dokonaniu przez Klienta Płatności w stosunku do powyższego terminu, Spółka wezwie Klienta do zapłaty należności w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Wezwanie oraz oświadczenie  o odstąpieniu od umowy , o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną złożone Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty wskazany w Zamówieniu.

3. W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer Zamówienia otrzymany przez Klienta.

4. Płatność uznaje się za dokonaną:

a) Po autoryzowaniu Płatności przez PayU

b) Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Spółki

c) Bądź z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty kurierowi lub listonoszowi

 

V. ZWROTY

1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 10 dni od daty doręczenia Towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane na adres: 3MK Sp. z o.o. , ul. Okoniowa 20/20, 91-498 Łódź z dopiskiem ZWROT

2. Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania.

3. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres spółki opisany w ust.1 powyżej. Sugeruje się przesłanie Towaru wraz z oświadczeniem  o odstąpieniu od Umowy.

4. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1

 

VI. REKLAMACJE

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 (Dz. U.  z 2002 roku, nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Spółka odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Spółka odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres:

3MK Sp. z o.o., ul. Okoniowa 20/20, 91-498  Łódź z dopiskiem – REKLAMACJA

3. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem (numer telefonu, adres email)

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane Klienta, który złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  nr 144 z 2002 roku, poz. 1204 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Spółka.

2. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania  ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane  lub żądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą na adres: 3MK Sp. z o.o., ul. Okoniowa 20/20, 91-498 Łódź, względnie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , jednak w tym drugim przypadku Klient zobowiązany jest wysłać wiadomość z adresu elektronicznego odpowiednio wykorzystanego do wykonania Transakcji.

3. Dane Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego w zakresie, w jakim Klient wyraził na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.  z 2002 roku nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

4. Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem Strony Internetowej chronione są przed dostępem osób niepowołanych.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do każdego zakupionego Towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura Vat. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

2. Spory między Klientem a Spółką, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.

5. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na Stronie Internetowej Sklepu

Pliki do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

3MK Sp. z o .o.
Okoniowa 20/20
91-498 Łódź
NIP: 7262654396

Zaloguj

utwórz konto